METAL 3D PRINTING TECHNOLOGY: BENEFITS, APPLICATIONS, MATERIALS AND CURRENT POPULAR METAL 3D PRINTERS
1. What is Metal 3D Printing Technology? Additive manufacturing, also known as 3D printing, is a process that joins materials layer by layer to create objects, contrasting with traditional CNC subtractive methods. Metal 3D printing, or Selective Laser Melting (SLM), is an advanced manufacturing technology that combines the design flexibility of 3D printing with the superior mechanical...
Đọc tiếp
CÔNG NGHỆ IN 3D KIM LOẠI: LỢI ÍCH, ỨNG DỤNG, VẬT LIỆU VÀ CÁC DÒNG MÁY IN 3D KIM LOẠI PHỔ BIẾN HIỆN NAY
1. Công nghệ in 3D kim loại là gì? Sản xuất bồi đắp, còn được gọi là in 3D, là một quá trình liên kết các vật liệu từ lớp này đến lớp khác để tạo thành vật thể, trái ngược với phương pháp cắt gọt CNC.  In 3D kim loại, hay nấu chảy bằng Laser có...
Đọc tiếp
TĂNG GẤP 4 LẦN HIỆU SUẤT BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT CHO TRỰC THĂNG VỚI CẤU TRÚC GYROID
Trong những năm gần đây, công nghệ in 3D, còn được gọi là sản xuất bồi đắp, đã cách mạng hóa lĩnh vực kỹ thuật tiên tiến. Công nghệ này cho phép tạo ra các hình dạng phức tạp mà trước đây không thể sản xuất được bằng các phương pháp truyền thống. Một ví...
Đọc tiếp
BENEFITS OF GENERATIVE DESIGN IN DESIGN AND MANUFACTURING
For decades, traditional design methods have been plagued by repetition and rigidity. Designers spend countless hours testing, adjusting, and refining designs, leading to high costs and no guarantee of optimal results.Generative design has emerged as a revolutionary solution, utilizing artificial intelligence and advanced algorithms to automate and optimize the design process. This technology enables the...
Đọc tiếp
blog